Skip to content

Supported boards, modules and CPUs

Board list

Name MCU Flash RAM Pins* Wi-Fi BLE ZigBee Family name
Generic
BK7231N (Tuya QFN32) BK7231N 2 MiB 256 KiB 19 (19 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
BK7231T (Tuya QFN32) BK7231T 2 MiB 256 KiB 19 (19 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
BK7252 BK7252 4 MiB 512 KiB 38 (38 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7251
RTL8710BN (2M/468k) RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 18 (18 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
RTL8710BN (2M/788k) RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 18 (18 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
RTL8710BX (4M/980k) RTL8710BX 4 MiB 256 KiB 17 (17 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
RTL8720CF (2M/992k) RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 20 (20 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ realtek-ambz2
Ai-Thinker Co., Ltd.
BW12 RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
BW15 RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 16 (13 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ realtek-ambz2
Tuya Inc.
CB1S BK7231N 2 MiB 256 KiB 18 (11 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CB2L BK7231N 2 MiB 256 KiB 7 (5 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CB2S BK7231N 2 MiB 256 KiB 11 (8 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CB3L BK7231N 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CB3S BK7231N 2 MiB 256 KiB 22 (16 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CB3SE BK7231N 2 MiB 256 KiB 22 (17 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CBLC5 BK7231N 2 MiB 256 KiB 6 (3 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
CBU BK7231N 2 MiB 256 KiB 21 (18 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
WB2L-M1 BK7231N 2 MiB 256 KiB 7 (5 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
WA2 BK7231Q 2 MiB 256 KiB 11 (8 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ beken-7231q
WB1S BK7231T 2 MiB 256 KiB 22 (12 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WB2L BK7231T 2 MiB 256 KiB 7 (5 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WB2S BK7231T 2 MiB 256 KiB 11 (8 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WB3L BK7231T 2 MiB 256 KiB 21 (17 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WB3S BK7231T 2 MiB 256 KiB 22 (16 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WBLC5 BK7231T 2 MiB 256 KiB 6 (3 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
WR1 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 18 (11 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR1E RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 18 (11 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR2 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 11 (8 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR2E RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 11 (8 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR3 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR3E RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR3N RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 16 (10 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR2L RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 7 (5 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR2LE RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 7 (5 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR3L RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
WR3LE RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
Unknown
LSC LMA35 N BK7231N 2 MiB 256 KiB 22 (15 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231n
LSC LMA35 T BK7231T 2 MiB 256 KiB 22 (15 I/O) āœ”ļø āœ”ļø āŒ beken-7231t
T102-V1.1 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 11 (9 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
T112-V1.1 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 14 (11 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz
T103-V1.0 RTL8710BX 2 MiB 256 KiB 16 (12 I/O) āœ”ļø āŒ āŒ realtek-ambz

* I/O count includes GPIOs, ADCs, PWM outputs and UART, but doesn't count CEN/RST and power pins.

CPU list

Chips currently supported by the project:

This list is not exhaustive, i.e. a similar chip (but different package) might work just fine, but there's no board definition for it yet. If you have an unsupported chip, feel free to reach out using Issues or on the Discord server.

Families

A list of chip families currently supported by this project.

Note

The term family was chosen over platform, in order to reduce possible confusion between LibreTiny supported "platforms" and PlatformIO's "platform", as an entire package. Family is also more compatible with the UF2 term.

The following list corresponds to UF2 OTA format family names, and is also available as JSON. The IDs are also present in lt_types.h. You can view the family list by using ltchiptool list families.

Title Name Code Short name & ID Supported? Source SDK
Realtek Ameba1 - - RTL8710A (0x9FFFD543) āŒ -
Realtek AmebaZ realtek-ambz ambz RTL8710B (0x22E0D6FC) āœ”ļø framework-realtek-amb1
Realtek AmebaZ2 realtek-ambz2 ambz2 RTL8720C (0xE08F7564) āœ”ļø framework-realtek-ambz2
Realtek AmebaD - - RTL8720D (0x3379CFE2) āŒ -
Beken 7231Q beken-7231q bk7231q BK7231Q (0xAFE81D49) āœ”ļø framework-beken-bdk
Beken 7231T beken-7231t bk7231t BK7231T (0x675A40B0) āœ”ļø framework-beken-bdk
Beken 7231N beken-7231n bk7231n BK7231N (0x7B3EF230) āœ”ļø framework-beken-bdk
Beken 7251/7252 beken-7251 bk7251 BK7251 (0x6A82CC42) āœ”ļø framework-beken-bdk
Boufallo BL602/BL604 - - BL60X (0xDE1270B7) āŒ -

Feature support

If you notice a feature that you've tested, which works (or not) and doesn't match this table, feel free to submit an issue on GitHub.

  BK7231T BK7231N RTL8710B RTL8720C BK7231Q
Stability 5/5 5/5 4/5 2/5 1/5
LibreTiny Core āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø
Wiring Core āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø
PERIPHERALS (Core)
UART I/O āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø
Flash I/O āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
Deep sleep ā“ āœ”ļø āŒ āŒ ā“
Watchdog timer āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
PERIPHERALS (Wiring)
Digital I/O āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
PWM āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
Interrupts āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
Analog input (ADC) āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“
Wire (IĀ²C) āŒ āŒ ā— āŒ āŒ
SPI āŒ āŒ āŒ āŒ āŒ
Serial āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“
SoftwareSerial āŒ āŒ āœ”ļø āŒ āŒ
NETWORKING
Wi-Fi STA/AP/Mixed āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ āŒ
Wi-Fi Events āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ āŒ
OTA updates āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø āŒ āŒ
MDNS āœ”ļø āœ”ļø āœ”ļø ā“ ā“

Symbols:

  • āœ”ļø working
  • ā“ untested
  • ā— broken
  • āŒ not implemented (yet?)
  • - not applicable

Unsupported boards

Tuya Inc.

Note

Only modules featuring at least Wi-Fi are included in the table. (TY)JW, (TY)WE and (TY)LC Series are omitted, as they contain Espressif chips.

Name MCU Flash RAM Pins Wi-Fi BLE ZigBee
AXY Series
AXY2S ECR6600 2 MiB 512 KiB 11 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
AXY3L ECR6600 2 MiB 512 KiB 18 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
AXY3S ECR6600 2 MiB 512 KiB 22 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
AXYU ECR6600 2 MiB 512 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
CB Series
CB8P BK7231N 2 MiB 256 KiB 10 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
CBLC9 BK7231N 2 MiB 256 KiB 8 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
CR Series
CR2S RTL8720CM 4 MiB 4 MiB 11 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
CR3L RTL8720CM 4 MiB 4 MiB 18 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
CRG1 RTL8720CM 4 MiB 4 MiB 25 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
T1 Series
T1-2S T1A 1 MiB 288 KiB 11 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
T2 Series
T2-U BK7231N 2 MiB 256 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
TCS905 Series
TCS905-3S BK7231N 2 MiB 256 KiB 22 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
TCS905-U BK7231N 2 MiB 256 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WB Series
WB8P BK7231T 2 MiB 256 KiB 10 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBLC9 BK7231T 2 MiB 256 KiB 8 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR Series
WBR1 RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 18 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR2 RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 11 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR2L RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 7 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3 RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 16 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3L RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 18 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3S RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 22 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBRU RTL8720CF 2 MiB 256 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3N RTL8720CS 4 MiB 512 KiB 16 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBRG1 RTL8720CSM 8 MiB 4 MiB 25 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR1D RTL8720DN 4 MiB 512 KiB 18 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR2D RTL8720DN 4 MiB 512 KiB 11 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3D RTL8720DN 4 MiB 512 KiB 16 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WBR3T RTL8720DN 4 MiB 512 KiB 16 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WL Series
WL2H-U LN882H ? 296 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WR Series
WR4 RTL8710BN 1 MiB 256 KiB 16 āœ”ļø āŒ āŒ
WR5E RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 15 āœ”ļø āŒ āŒ
WR6 RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 14 āœ”ļø āŒ āŒ
WR6-H RTL8710BN 2 MiB 256 KiB 14 āœ”ļø āŒ āŒ
WRG1 RTL8711AM 4 MiB 2 MiB 25 āœ”ļø āŒ āŒ
WT Series
WT3 BK7231N 2 MiB 256 KiB 16 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
WX Series
WXU T103C-HL 2 MiB 320 KiB 21 āœ”ļø āœ”ļø āŒ
XR Series
XR1 XR809 2 MiB 384 KiB 18 āœ”ļø āŒ āŒ
XR3 XR809 2 MiB 384 KiB 16 āœ”ļø āŒ āŒ